navigation

Quản trị quyền truy cập với AWS Identity and Access Management (IAM)

Tổng quan

Trong bài lab này, bạn sẽ cải thiện khả năng quản trị quyền truy cập của tài khoản AWS của bạn với dịch vụ AWS Identity Access Management, thường được viết tắt là IAM.

Bạn sẽ tạo IAM Group, gán quyền Admin (thông qua IAM Policy) sau đó thêm một IAM User vào group đó để user đó cũng có quyền Admin. GroupandUser

Để thắt chặt vấn đề bảo mật hơn, bước tiếp theo bạn sẽ không sử dụng quyền admin trực tiếp nữa mà sẽ sử dụng IAM Role để có thể trao quyền truy cập admin tạm thời cho một IAM User. GroupandUser

Nội dung

  1. IAM User và IAM Group
  2. IAM Role
  3. Chuyển đổi Role